2023 YILI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU DUYURUSU

25 Ekim 2023

Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüzce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 09/07/2020 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereğince, Ticaret İl Müdürlüğümüz yetki çevresinde ikamet eden ya da mesleki faaliyetlerini yürütenlerden bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2023 yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
 
    BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI:

 1. Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
   
  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
   
  b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
   
  c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
   
  ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
   
  d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelere sahip olmak.
   
  e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
   
  f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
   
  g) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.
   BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
 1. Sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
   
  a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
  b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
   
  c) Adli sicil kaydı belgesi.
   
  ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
   
  d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
   
  e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
   
  f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
  g) 2 adet vesikalık fotoğraf.
   
  ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
   
  h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
   
  ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyan.
   
  BAŞVURULACAK UZMANLIK ALANLARI :

        İnşaat temel uzmanlık alanında; yalıtım, Bilgisayar temel uzmanlık alanında; internet ve multimedya, yazılım, bilgi sistemleri (uygulama), donanım, Elektrik-Elektronik temel uzmanlık alanında; asansörler, bina tesisatı, elektrikli ev aletleri, televizyon, elektrikle ilgili ürün imalatı, bakım, onarım ve montajı, Makine temel uzmanlık alanında; makinalar, motorlu taşıt, otomotiv, Tekstil Ürünleri temel uzmanlık alanında; tekstil ve giyim, Esnaflık temel uzmanlık alanında; erkek berberliği, kuaförler, mobilya imal ve tamirciliği, Bankacılık ve Finans temel uzmanlık alanında; bankacılık işlemleri, Sigorta temel uzmanlık alanında; motorlu araç sigortaları / hasar tespiti, motorlu araç değer kaybı, Nitelikli Hesaplamalar temel uzmanlık alanında; bankacılık mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar, sigorta mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar alt uzmanlık alanları.
   BAŞVURU TARİHİ :
   Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/09/2023 tarihinde başlayıp 31/12/2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU YERİ:
İlan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin tam ve eksiksiz olarak doldurulmasına müteakip başvurular Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüze (Çepni Mahallesi, İnönü Caddesi, no.28 Kat:4 Merkez /ÇORUM) şahsen yapılacaktır. Bir başkası aracılığı ile, postayla, faksla ya da sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
 
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
 Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular, 31/12/2023 Perşembe gününe kadar değerlendirilerek başvuruları uygun görülenler oluşturulan listede https://corum.ticaret.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ yerine geçer. İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarını taşımadığının anlaşılması ve sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
YEMİN :
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.
LİSTE İLANI :
   Bilirkişilerden oluşan liste, 31/12/2023 tarihinde Ticaret İl Müdürlüğümüzün https://corum.ticaret.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
    Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca ilan olunur. 25.10.2023
 
EK 1 BAŞVURU FORMU